Menu
Reservation

News

Forgiven Sunday
14.03.2021

Rite of forgiveness in the Pskov-Pechersky Holy Dormition Monastery.

Izborskaya Maslenitsa
13.03.2021
Izborskaya Maslenitsa

Wide Maslenitsa festivities in Izborsk.

The Nativity of Christ
7.01.2021

Church holiday!